03 jun 2005 17:00

Sociale bijdragen zelfstandigen

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende uitvoering van artikel 20, §2bis van het koninklijk besluit (*) houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en een tweede ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 15, §5 van hetzelfde koninklijk besluit.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende uitvoering van artikel 20, §2bis van het koninklijk besluit (*) houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en een tweede ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 15, §5 van hetzelfde koninklijk besluit.

Het ontwerp wijzigt een aantal bepalingen en voegt er nieuwe in, die als doel hebben het beheer en de inning van de sociale bijdragen te verbeteren door de sociale verzekeringsfondsen meer te responsabiliseren. Het ontwerp bepaalt het geheel van performantiecriteria waaraan de sociale verzekeringsfondsen dienen te voldoen. Ze zijn vastgesteld op basis van goede praktijken die in termen van beheersnormen en criteria onder de sector en de sociale verzekeringsfondsen ressorteren. Men wil die goede praktijken binnen alle fondsen veralgemenen, om zo het geheel van de inningsprocedures te verbeteren. Het tweede ontwerp geeft de sociale verzekeringsfondsen de mogelijkheid hun inspanningen te concentreren op vorderingen waarvan de bedragen niet te klein zijn. De fondsen kunnen afzien van de inning van sommen die lager zijn dan 500 euro. Ook moeten ze sommen onder de 25 euro niet terugbetalen. Dankzij de performantiecriteria en de verbeteringen van de instrumenten waarop de fondsen een beroep kunnen doen (de mogelijkheid een aansluiting te weigeren, verzaking van minieme bedragen, verbetering van de voorrechten, vierde spoor...) en de richtlijnen die eruit voortvloeien hoopt men in 2005 18 miljoen euro aan aanvullende bijdragen te innen. (*) nr 38 van 27 juli 1967.