27 feb 2015 13:53

Sociale reclassering van personen met een handicap

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de verlaging van de sociale bijdragen voor personen met een handicap om de impact van de verhoging van de maxima te compenseren.

Het interprofessioneel akkoord voorziet in een verhoging van de plafonds voor arbeidsongevallen met 1,25%. Deze verhoging heeft gevolgen voor de premie die de verzekeringsinstellingen aanrekenen aan de werkgever. Om deze kost voor de werkgever te neutraliseren, beoogt het ontwerp van koninklijk besluit een verlaging van de bijdrage op de premie die wordt aangerekend door de verzekeraar en bestemd is voor het RIZIV.

Het ontwerp past in het ruimere kader van het akkoord betreffende de welvaartsaanpassingen dat is gesloten door de sociale partners. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en aan het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden