26 apr 2013 19:39

Sociale uitkeringen aangepast aan de welvaart in 2013-2014

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de inhaalpremie voor invaliden en de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden aan de welvaart aanpassen. De beslissing voert het akkoord uit dat de sociale partners op het vlak van de welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen voor 2012-2013 hebben gesloten. 

Vanaf 1 mei 2013 wordt de inhaalpremie verhoogd voor invaliden van de algemene regeling die op 31 december van het jaar voor de toekenning ten minste een jaar arbeidsongeschikt waren:

  • verhoging van 208 tot 274 euro in 2013
  • verhoging van 274 tot 308 euro in 2014

Vanaf 1 april 2013 wordt de forfaitaire vergoeding voor de hulp van derden tot 20 euro verhoogd in het stelsel van de zelfstandigen.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten