20 jul 2011 12:55

Sociale zekerheid

Mogelijke vrijstelling van sancties

Mogelijke vrijstelling van sancties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) dat bepaalt wanneer de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een vrijstelling van 50% of 100% van de sanctie kan toekennen. De vrijstelling kan worden toegekend wanneer de werkgever een bedrijfswagen die hij ter beschikking stelt van de werknemer te laat meldt of vergeet te melden.

De voorwaarden voor de vrijstelling zijn dezelfde als voor een vraag om vrijstelling voor een laattijdige of vergeten aangifte. 
De vrijstelling van 50% geldt bij uitzonderlijke omstandigheden via een gemotiveerde vraag gericht aan de RSZ. Het beheerscomité delegeert zijn beslissingsbevoegdheid aan de RSZ. De vrijstelling van 100% geldt bij redenen van dwingende billijkheid gericht via een gemotiveerde vraag aan de administratie van de RSZ. Het beheerscomité beslist op unanieme wijze over de toekenning. 

(*) tot wijziging van artikel 55 van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.