25 jun 2004 17:00

Sociale zekerheid van de arbeiders

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot de sociale zekerheid van de arbeiders.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot de sociale zekerheid van de arbeiders.

Het ontwerp heeft tot doel de administateurs-generaal en hun adjuncten evenals de andere titularissen van ee managementfunctie in een openbare instelling van sociale zekerheid op dezelfde manier te behandelen als de titularissen van een managementfunctie in een FOD, wat de toepasselijke regelingen van sociale zekerheid betreft. Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Comité A. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.