19 jan 2018 15:47

Sociale zekerheid: wijziging van de indexering van de forfaitaire bedragen van toepassing op bepaalde werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de indexering van de forfaitaire bedragen die van toepassing zijn op bepaalde werknemers op vlak van sociale zekerheid wijzigt.

Het ontwerp wijzigt de indexering van de forfaitaire bedragen van toepassing op de volgende werknemers:

  • gelegenheidspersoneel in de horeca
  • horecapersoneel dat gedeeltelijk of volledig met fooien wordt betaald
  • gelegenheidspersoneel in de land- en tuinbouw

Voor deze werknemers wordt één van de twee indexeringsfases afgeschaft. De aanpassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) blijft behouden en de minister van Sociale Zaken zal om de twee jaar de evolutie van de forfaitaire daglonen vergelijken met de evolutie van de conventionele lonen die van toepassing zijn in de sector waartoe de werknemer behoort en deze desgewenst aanpassen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikels 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 49, 54ter en 62bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders