23 mrt 2007 16:00

Sociale zekerheidsbijdragen op sluitingsvergoedingen

Aanpassing van de sociale zekerheidsdbijdragen op de sluitingsvergoedingen

Aanpassing van de sociale zekerheidsdbijdragen op de sluitingsvergoedingen

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat duidelijkheid biedt over welke sluitingsvergoedingen uitgesloten zijn van het begrip loon. (wijziging van het kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders). Het ontwerp beperkt de uitsluiting van het begrip loon tot de: - wettelijke sluitingsvergoeding die wordt toegekend aan de werknemers in geval van sluiting van de onderneming (wet van 28 juni 1966) - de vergoeding die wordt toegekend in geval van stopzetting van de activiteiten van de natuurlijke persoon of de vereniging die hen tewerkstelt, analoog met de sluiting van de onderneming (art 2, 5§ wet van 28 juni 1966) Het ontwerp wijzigt ook een ander artikel 19 van hetzelfde besluit. Het sluit ook de huwelijkspremie die de werkgever betaalt uit het begrip loon uit. Dat was al geregeld door een andere wet, maar het ontwerp verduidelijkt de aanpassing.