27 mei 2016 17:25

Socialezekerheidsbijdragen van bepaalde gelegenheidswerknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het indexeringsmechanisme vereenvoudigt van de berekeningsbasis van de bijdragen waarop de socialezekerheidsbijdragen van bepaalde gelegenheidswerknemers berekend zijn.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft, enerzijds, betrekking op de horecamedewerkers van wie het loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat en, anderzijds, op gelegenheidswerknemers in de tuinbouw, de landbouw of de witloofteelt. Voor hen worden de bijdragen berekend op basis van forfaitaire bedragen en niet op basis van het werkelijke loon, tijdens een bepaald aantal dagen. Het ontwerp vereenvoudigt het indexeringsmechanisme van deze bijdragen voor de werknemers. 

De evolutie van de conventionele lonen, bepaald in het koninklijk besluit van 28 november 1969, wordt afgeschaft. De collectieve arbeidsovereenkomsten waarnaar wordt verwezen, worden ook geactualiseerd. 

Worden dus behouden:

  • de indexering overeenkomstig de bepalingen voorzien voor de sector waaronder de werkgevers ressorteren
  • de aanpassing van de evolutie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI)

Het ontwerp bevat eveneens een bepaling over studentenarbeid dat de verwijzing naar de 50 eerste aangegeven dagen schrapt en enkel een verwijzing behoudt naar het contingent van 50 arbeidsdagen per kalenderjaar, met een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten. Deze maatregel zorgt voor meer flexibiliteit in het cumuleren van studentenarbeid met gelegenheidswerk. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27  juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders