06 dec 2013 18:55

Solidariteitsbijdrage: aanpassing aan Europese coördinatiereglementen

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Pensioenen Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat de wetgeving van de inning van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen verduidelijkt op het vlak van de interpretatie van de wet wat overeenkomst met de Europese coördinatiereglementen van de sociale zekerheid betreft.

De solidariteitsbijdrage wordt niet ingehouden op de Belgische pensioenen betaald aan de gepensioneerden die onder het socialezekerheidsstelsel van een andere lidstaat van de EU of de EER vallen of van het Zwitserse stelsel. Door deze verduidelijking kan geen bijdrage meer geïnd worden in de gevallen die niet toegelaten zijn door het Europese recht.

Het voorontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 68, § 3, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen