17 mrt 2006 16:00

Staffuncties overheid

Bepalingen over de staffuncties bij de overheid

Bepalingen over de staffuncties bij de overheid

De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken. Het ontwerp beschermt de houder van een staffunctie, wanneer zijn evaluator hem niet heeft geëvalueerd. In dat geval krijgt de houder van een staffunctie de vermelding voldoende. Het ontwerp bevat ook bepalingen over de toekenning en de berekening van de beëindigingsvergoeding en de herintegratievergoeding. De beëindigingsvergoeding kent een tijdelijk vervangingsinkomen toe aan de houder van een staffunctie die door een evaluatie 'onvoldoende' zijn mandaat niet meer kan uitoefenen. De herintegratievergoeding wordt toegekend aan de houder van een staffunctie die geen nieuw mandaat krijgt, ook al was zijn evaluatie wel voldoende. Geen van beide vergoedingen kan men cumuleren met een werkloosheidsuitkering. Ten slotte geeft het duidelijkheid over de pensioenleeftijd van de houder van een staffunctie. Het ontwerp wordt na onderhandeling in Comité B voor advies aan de Raad van State voorgelegd.