29 apr 2005 17:00

Statistieken betalingsbalans

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van de wet (*) ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België en houdende wijziging van de besluitwet (**) betreffende de wisselcontrole, en van verschillende wettelijke betalingen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van de wet (*) ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België en houdende wijziging van de besluitwet (**) betreffende de wisselcontrole, en van verschillende wettelijke betalingen.

Het voorontwerp past de wettelijke bepalingen aan, die de verzameling van gegevens door de Nationale Bank van België regelen, die nuttig zijn om de betalingsbalans en verwante statistieken op te stellen. Het voorontwerp voert een meer wetenschappelijk systeem van verzamelen in, dat beroep doet op methodes van statistische steekproeven. De bedoeling is de administratieve last die de verzameling voor de ondernemingen met buitenlandse transacties creëert, zo veel mogelijk te verminderen en voor de natuurlijke personen die privé handelen volledig op te heffen. Toen de Nationale Bank van België in 2002 de opdracht van het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut overnam, nam ze ook het toenmalig systeem over. Het bestond uit het inventariseren via het banksysteem van alle buitenlandse transacties van de Belgische inwoners. Dat systeem hield echter een aanzienlijke administratieve last in voor de economische actoren en voor de kredietinstellingen, die als tussenpersoon optreden. Het gebruik van steekproeven beantwoordt ruimschoots aan het doel van de inventarisering: namelijk het opmaken van betrouwbare macro-economische statistieken. (*) van 28 februari 2002. (**) van 6 oktober 1944.