23 mrt 2012 17:25

Statuut van de militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed dat verscheidene bepalingen van het statuut van de militairen wijzigt.

Het voorontwerp:

  • vormt de wettelijke basis om een vergoeding toe te kennen in geval van een ongeval of ziekte tijdens zendingen voor bijstand of operationele inzet in het buitenland
  • stemt een aantal bepalingen van het ouderschapsverlof af op die van de personeelsleden van de overheidsdiensten en werknemers
  • vormt de wettelijke basis om de mogelijke verlenging van de terbeschikkingstelling van een militair bij een overplaatsing te beperken
  • stelt  de inwerkingtreding van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht uit tot 31 december 2013 (evenals de goedkeuring van de koninklijke besluiten die de wet uitvoeren)

Het voorontwerp wordt voor advies naar de Raad van State gezonden.