20 jul 2012 21:45

Statuut van de veiligheidsadviseurs voor de bescherming van veiligheidsgegevens

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de taak en het statuut van veiligheidsadviseurs voor de informatieveiligheid in de overheidsdiensten regelt. De veiligheidsadviseurs worden aangesteld binnen de federale overheidsdiensten en bij de FOD Informatie- en Communicatietechnologie om de veiligheid en de bescherming van informatiegevens te organiseren.

Het ontwerp bepaalt de rol en het statuut van de veiligheidsadviseurs. Het vormt ook de basis om de veiligheidsadviseurs aan te stellen voor de toekomstige Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer opgericht door het voorontwerp van wet, houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de FOD Financiën in het kader van zijn opdrachten.