15 sep 2016 13:49

Statuut van en het toezicht op beheerders van benchmarks voor rentevoeten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over een statuut van en het toezicht op beheerders van benchmarks voor rentevoeten.

Het ontwerp van koninklijk besluit bereidt de toekomstige Europese verordening over het invoeren van een Europese benchmarkverordening voor. Dat voorstel werd door de Europese Commissie opgesteld en strekt ertoe de benchmarks betrouwbaarder en minder vatbaar voor manipulatie te maken. 

Het ontwerp voorziet nu in een statuut van beheerder die benchmarks voor rentevoeten aanbiedt en voornamelijk in een vergunningsplicht voor de uitoefening van de werkzaamheden. Het ontwerp bevat de voorwaarden voor de toekenning van en de procedures met betrekking tot de vergunning, en de aan dat statuut inherente verplichtingen met betrekking tot de voorwaarden voor de uitoefening van de werkzaamheden van benchmarktbeheerder. 

Dit besluit zal een tijdelijk karakter hebben, omdat al zijn bepalingen buiten werking treden de dag voor de datum vanaf wanneer het voorstel voor een Europese benchmarkverordening moet worden toegepast. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.