24 dec 2021 09:15

Statuut van het personeel van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het personeel van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (HRZKMO).

Het ontwerp heeft tot doel een wettelijke basis te verschaffen voor de toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van het HRZKMO-secretariaat met ingang van 1 oktober 2021. Het besluit van 13 juli 2017 bepaalt immers dat de specifieke uitkeringen of specifieke vergoedingen, andere dan die bedoeld in het koninklijk besluit, door de bevoegde minister moeten worden bepaald door middel van een in de ministerraad overlegde reglementaire tekst.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen en wordt vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.