24 feb 2017 15:54

Statuut van nationale solidariteit voor slachtoffers van terreurdaden

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de creatie van een statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische verzorging na terreuraanslagen. 

Met het oog op de collectieve solidariteit ten opzichte van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 en hun naasten, en parallel met de financiële steun van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, heeft de regering de minister van Sociale Zaken de opdracht gegeven een statuut van sociale hulp voor de slachtoffers van terreurdaden te creëren. Het voorontwerp werd in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad van 22 april 2016. Intussen werd de tekst voorgelegd aan de administraties om een uniek loket op te richten voor de terugbetaling van de verzorging en het proces te operationaliseren. Hij werd ook besproken met de slachtofferverenigingen. Het voorontwerp werd tevens aangepast aan het advies van de Raad van State.  

Het voorontwerp bevat verschillende vormen van erkenning en financiële tegemoetkoming toegekend aan de slachtoffers van terreurdaden. De terreurdaden bedoeld bij wet zijn terreurdaden in het buitenland of in België die als dusdanig worden erkend bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit. Enkel Belgen en personen die gewoonlijk in België verblijven kunnen een aanvraag indienen voor de toekenning van het statuut van nationale solidariteit of een herstelpensioen. Het Fonds voor de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden voorziet echter in een vergoeding voor dringende en belangrijke hulp voor buitenlanders.

De regering heeft beslist een specifiek statuut toe te kennen aan de slachtoffers van de aanslagen, met andere woorden de rechtstreekse en onrechtstreekse slachtoffers die ten gevolge van een terreurdaad schade hebben geleden door de aantasting van hun lichamelijke of psychische integriteit. Ook sommige van hun rechthebbenden kunnen, in geval van overlijden, als rechthebbenden in de zin van de wet worden beschouwd.

Naargelang hun situatie maken de gerechtigden aanspraak op:

  • een herstelpensioen of een pensioen ten gunste van hun rechthebbenden
  • de terugbetaling van medische verzorging
  • het statuut van nationale solidariteit voor slachtoffers van terreurdaden, waarbij het slachtoffer middelen krijgt om te herstellen en financiële middelen voorgeschoten krijgt om het hoofd te bieden aan tal van kosten als gevolg van het schadelijk feit.

Het voorontwerp van wet mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd met het oog op de neerlegging ervan in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.