23 dec 2005 16:00

Strafregister voor rechtspersonen

Oprichting van een strafregister voor rechtspersonen

Oprichting van een strafregister voor rechtspersonen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, stemde de Ministerraad in met het voorontwerp van wet houdende oprichting van een Centraal Strafregister van rechtspersonen en tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering. Het wetsontwerp van de Minister stelt voor dat de strafrechtelijke veroordelingen die werden uitgesproken tegen rechtspersonen voortaan zullen worden opgenomen in het Strafregister op dezelfde wijze als voor de natuurlijke personen. Het principe van de gelijkstelling van de rechtspersonen met de natuurlijke personen geldt zowel op het niveau van de aard van de geregistreerde rechterlijke beslissingen, als op het niveau van het meedelen van deze informatie. Dit betekent concreet dat elke rechterlijke beslissing in strafzaken voortaan wordt geregistreerd in het Centraal Strafregister, zowel met betrekking tot natuurlijke als tot rechtspersonen. Hieruit volgt dat de gerechtelijke en politiediensten, de inlichtingendiensten, de Cel voor financiële informatieverwerking en de overheidsdiensten (die hiervoor via een koninklijk besluit toelating krijgen) in de toekomst kennis zullen kunnen nemen van het gerechtelijk verleden van zowel de natuurlijke als van de rechtspersonen. Een rechtspersoon zal eveneens een uittreksel van zijn strafregister kunnen aanvragen, daar waar hij zijn statuten heeft neergelegd, voor zover hij ze in België neerlegde, of bij de Dienst van het Strafregister van de Federale Overheidsdienst Justitie in de andere gevallen of indien het gaat om een publiekrechtelijke rechtspersoon. Ook de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het herstel in eer en rechten op strafrechtelijk vlak zullen worden gewijzigd, zodat ook de rechtspersonen in eer en rechten kunnen worden hersteld. Een rechtspersoon moet immers op dezelfde wijze als een natuurlijke persoon moeten kunnen genieten van de mogelijkheid om in eer en rechten te worden hersteld op het strafrechtelijke niveau.