07 jul 2006 17:50

Strijd tegen de economische criminaliteit

Inzet van ambtenaren van de belastingadministraties bij de Federale politie

Inzet van ambtenaren van de belastingadministraties bij de Federale politie

De ministerraad schaarde zich achter een voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en Minister van Financiën Didier Reynders om ambtenaren van de fiscale diensten in te zetten bij de Federale politie. Ze staan de Federale politie bij in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit. Het ontwerp dat de ministerraad goedkeurde bepaalt de regels voor de terbeschikkingstelling van de ambtenaren. Het vervangt het koninklijk besluit van 22 december 2000. Het voert de beslissingen van de ministerraad van 30 en 31 maart 2004 uit. Die slaan op de wijzigingen die nodig zijn om op repressief en preventief vlak met een multidisciplinaire en flexible aanpak de financiële misdaad doeltreffend te bestrijden. Het aantal ambtenaren dat men kan inzetten, verhoogt men van 12 tot 16. Het ontwerp houdt rekening met de nieuwe organisatiestructuur die met de oprichting van FOD Financiën het licht zag en met de invoering van een evaluatiecyclus in de overheidsdiensten. Het ontwerp wordt voor overleg aan het sectorcomité II - Financiën en aan de Raad van State voorgelegd.