31 mrt 2017 18:03

Tenuitvoerlegging van de Europese verordening betreffende marktmisbruik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat hoofdzakelijk de tenuitvoerlegging van de Europese verordening betreffende marktmisbruik tot doel heeft.

De verordening marktmisbruik heft de richtlijn 2003/6/EG op en vervangt deze door een geactualiseerd rechtskader. Het uitgangspunt van de Europese wetgever is de vaststelling dat marktmisbruik de integriteit van de financiële markten schaadt en het vertrouwen van het publiek in effecten en derivaten schendt. Hoewel deze verordening rechtstreeks toepasbaar is in de Belgische rechtsorde, behoeven een aantal bepalingen een tenuitvoerlegging in  Belgisch recht. Onderzoeksbevoegdheden en maatregelen waarin overeenkomstig de verordening moet worden voorzien, worden in dit voorontwerp van wet opgenomen of verfijnd. Het betreft voornamelijk volgende bevoegdheden en maatregelen: 

  • het beroepsverbod
  • het opvragen van elektronische communicatiegegevens
  • de inbeslagneming
  • de huiszoeking
  • de klokkenluidersregeling

Een aantal van die wijzigingen strekken ook reeds tot omzetting van MiFID II. Wat de huiszoeking betreft, krijgt de auditeur van de FSMA de mogelijkheid om de onderzoeksrechter te verzoeken over te gaan tot huiszoeking en inbeslagneming in een woning. Wat de klokkenluidersregeling betreft, wordt zo ook de richtlijn over de melding van inbreuken al gedeeltelijk omgezet.

Inzake samenwerking en uitwisseling van informatie met andere bevoegde autoriteiten en ESMA worden in de wet van 2 augustus 2002 ook een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De richtlijn betreffende strafrechtelijke sancties stelt minimumvoorschriften vast voor strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap, wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap en marktmanipulatie. 

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 met betrekking tot de melding van inbreuken, en houdende diverse bepalingen