13 mrt 2013 17:22

Termijn voor de overdraagbaarheid van de nummers van de abonnees van elektronische communicatiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de termijn van het overdrachtsproces van de nummers van de abonnees van elektronische communicatiediensten. De gebruiker behoudt met andere woorden zijn nummer wanneer hij van operator verandert. 

Het ontwerp beoogt de uitvoering van de nieuwe Europese vereisten* op het vlak van de termijn van het overdrachtsproces en van de bescherming van de eindgebruiker. Het past de reglementering aan en bepaalt dat de nummeroverdracht moet worden uitgevoerd binnen een termijn van één dag. Als de nummeroverdracht te laat wordt doorgevoerd kunnen de gebruikers van de operator een financiële compensatie ontvangen. Bovendien heft het ontwerp de twee basis koninklijke besluiten inzake overdraagbaarheid op om ze tot één coherente tekst te consolideren.

in artikel 30.4 van de universeledienstrichtlijn 2002/22/CE, zoals ingevoerd door artikel 1, 21) van richtlijn 2009/136/EG, en omgezet in Belgisch recht door artikel 11, § 7 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door artikel 21 van de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie.