26 feb 2010 10:56

Tewerkstelling

Administratieve vereenvoudiging van de toekenning van de werkkaart

Administratieve vereenvoudiging van de toekenning van de werkkaart

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de startbaankaart voor laaggeschoolde jongeren vervangt door een werkkaart die recht geeft op een vermindering van sociale bijdragen. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet sluit aan op de beslissing om de startbaankaart af te schaffen, zoals de wet van 30 december 2009 ter ondersteuning van de werkgelegenheid voorschrijft.

De werkkaart attesteert dat de jongere werknemer in aanmerking komt voor de vermindering van de werkgeversbijdragen. De kaart kan ten vroegste bekomen worden vanaf de eerste januari van het jaar waarin de jongere 19 wordt. De aanvraag moet ten laatste op de 31ste januari van dat jaar bij het werkloosheidsbureau worden ingediend.

Het besluit treedt in werking op 1 april 2010. 

(*) tot wijziging van het kb van 16 mei 2003 tot uitvoering van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 tot vereenvouding van het stelsel van vermindering van sociale bijdragen.