29 mei 2009 12:28

Tewerkstelling

Uitvoering van het wetsontwerp met tewerkstellingsmaatregelen in tijden van crisis

Uitvoering van het wetsontwerp met tewerkstellingsmaatregelen in tijden van crisis

De ministerraad heeft de uitvoeringsbesluiten van  de tewerkstellingsmaatregelen in tijden van crisis goedgekeurd. Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Werk Joëlle Milquet voorstelde, voert het wetsontwerp houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis uit dat op 28 mei 2009 door de voltallige vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd goedgekeurd.

Tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur

De trimestriële forfaitaire vermindering van werkgeversbijdragen bedraagt 600 euro voor een vermindering met een vijfde en 750 euro met een vermindering met een vierde. Indien gelijktijdig de vierdagenweek wordt ingevoerd, worden de bedragen met 400 euro verhoogd.

Het ontwerp van koninklijk besluit regelt de communicatie van gegevens aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de minimale inhoud van de collectieve arbeidsovereenkomst die de toepassing van deze maatregelen regelen. 

Commissie ondernemingsplannen

Het ontwerp van koninklijk besluit richt de Commissie Ondernemingsplannen op en regelt haar samenstelling en werking. De commissie is tripartite samengesteld en staat in voor de goedkeuring van de ondernemingsplannen die in het kader van de toepassing van de anti-crisismaatregelen werden neergelegd.

Tijdelijke individuele vermindering van arbeidsprestaties

Het ontwerp schrijft voor hoe de aanvraag moet gebeuren en bepaalt de uitkering van de werknemer bij een halftijdse vermindering van arbeidsprestaties:

  • 442 euro voor een vermindering met 1/2
  • 248 euro voor een vermindering met 1/5 voor werknemers van 50 jaar of ouder
  • 188 euro voor een vermindering voor werknemers jonger dan 50 jaar

Daarnaast regelt het ontwerp de combinatie met een zelfstandige activiteit in bijberoep die ten minste twaalf maanden voor de individuele vermindering van de arbeidsprestaties werd uitgevoerd.

Het besluit treedt in werking op dezelfde dag als het wetsontwerp houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis.