20 jul 2011 12:55

Tewerkstelling

Blauwe kaart: verblijfs- en werkvergunning voor hooggekwalificeerd personeel

Blauwe kaart: verblijfs- en werkvergunning voor hooggekwalificeerd personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 in Belgisch recht omzet (*). Het voorontwerp regelt de voorwaarden voor de toegang en het verblijf van hooggekwalificeerde personen uit derde landen. De ministerraad keurt eveneens twee ontwerpen van kb goed die een voorlopige verblijfsvergunning toekennen in het kader van de Europese blauwe kaart (*).

De ontwerpen zetten eveneens richtlijn 2009/50/EG in Belgisch recht om.  De richtlijn regelt de afgifte van een verblijfs- en werkvergunning aan hooggekwalificeerde werknemers blauwe kaart genaamd. Dat specifieke document geeft de houder het recht om te verblijven in een lidstaat van de EU en om er te werken.

Het voorontwerp wijzigt de wet op het verblijf en voegt er een nieuw hoofdstuk over de hooggekwalificeerde werknemers aan toe. De regels voor de gezinshereniging, langdurig ingezetenen, de afwezigheid en de terugkeer worden afgestemd op de richtlijn. 

Een eerste ontwerp van kb bepaalt de voorwaarden waaraan de hooggekwalificeerde werknemer moet voldoen om recht te hebben op een blauwe kaart. Het tweede ontwerp schrijft de procedure voor om een werkvergunning te bekomen in het kader van de blauwe kaart.

(*)

  • ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, strekkende tot de toekenning van een voorlopige arbeidsvergunning in het kader van het verkrijgen van een Europese blauwe kaart
  • ontwerp van koninklijk besluit betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en de afleveringen van voorlopige arbeidsvergunningen in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijging van een “Europese blauwe
    kaart”