24 apr 2009 11:30

Tewerkstelling in de non-profitsector

Percentage van de loonmassa voor inspanningen voor risicogroepen - tweede lezing

Percentage van de loonmassa voor inspanningen voor risicogroepen - tweede lezing

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector wijzigt (*). 

Het koninklijk besluit van 22 september 1989 kent een jaarlijkse tegemoetkoming van 2% van de loonmassa plus patronale bijdragen toe aan betoelaagde instellingen zonder winstoogmerk in de gehandicaptensector. De tegemoetkoming bestaat uit een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen. Die instellingen moeten echter een collectieve arbeidsovereenkomst naleven die een vastgelegd percentage van de loonmassa bestemt voor initiatieven die de tewerkstelling van risicogroepen bevorderen.

Het ontwerp wijzigt dat percentage voor 2005-2006. Het gaat hier om een formele en juridische aanpassing die om de twee jaar plaatsvindt met het interprofessioneel akkoord. 

Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken en Volkgezondheid Laurette Onkelinx is een tweede lezing van een ontwerp dat de ministerraad op 27 april 2007 had goedgekeurd. Ondertussen is op advies van de Raad van State een rechtsgrond gecreëerd met de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen.

(*) kb van 22 september 1989.