04 jul 2008 11:48

Tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren

Financiering van arbeidsplaatsen voor jongeren in de ziekenhuissector

Financiering van arbeidsplaatsen voor jongeren in de ziekenhuissector

De ministerraad ging akkoord met het principe van de overdracht van de begrotingsenveloppes van het globaal beheer naar het RIZIV, voor de financiering van arbeidsplaatsen voor jongeren in de ziekenhuissector. Dit voorstel werd ingediend door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet.

In het kader van het generatiepact kunnen de werkgevers van de non-profitsector genieten van een aantal VTE-arbeidsplaatsen, waarvan een deel van de loonkosten wordt gedragen door het globaal beheer van de sociale zekerheid voor werknemers. De enveloppe die in dit kader wordt toegekend moet uitsluitend dienen voor het scheppen van bijkomende arbeidsplaatsen voor laaggeschoolde jongeren die de leeftijd van 30 jaar niet hebben bereikt, die niet meer leerplichtig zijn en die houder zijn van hoogstens een diploma of brevet van het hoger secundair onderwijs.  

Het beheer van de financiële enveloppe zou moeten worden toevertrouwd aan een beheerscomité, dat opgericht wordt met het statuut van een fonds voor bestaanszekerheid. Om een juridische onzekerheid en een trage, zware en weinig doorzichtige procedure te vermijden zullen de bedragen van de begrotingsenveloppe nodig voor de jaren 2007 en 2008 echter aan het RIZIV worden overgedragen. De ministerraad gaat anderzijds akkoord met de financiering van de arbeidsplaatsen waarvoor de ziekenhuissector bevoegd is (veiligheid, kinderverzorgsters en geïnterneerden) door middel van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. Het bedrag van het over te dragen budget zal jaarlijks worden vastgesteld volgens het aantal voltijdse equivalenten.

 De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.