30 jun 2017 11:43

Tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt: de toestand in 2016

In 2016 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt  1,44% (1,32% in 2015). In totaal behalen of overschrijden 6 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap. Dit blijkt uit het evaluatieverslag 2016 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH).

Voor alle organisaties samen stelt de CARPH een lichte stijging vast voor de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt in vergelijking met 2015. Toch evolueert de tewerkstellingsgraad weinig en blijft het nog ver onder het quotum van 3% voor die tewerkstellingsgraad van personen met een handicap.

In haar evaluatierapport voor het jaar 2016, schetst het BCAPH vaststellingen en analyses op basis van gegevens omtrent tewerkstelling van personen met een handicap, ingezameld bij de federale organisaties (deze gegevens werden gehaald uit het federale Infocenter). De Commissie richt zich tot de regering met 6 aanbevelingen om de aanwerving van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt te verhogen.

Zes organisaties

Zes federale organisaties bereiken of overstijgen in 2016 het quotum van 3% voor de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap:

 • het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
 • de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid
 • het Ministerie van Defensie
 • de Regie der Gebouwen
 • de FOD Informatie en Communicatietechnologie.

Zes aanbevelingen

De Commissie kiest ervoor om 6 concrete aanbevelingen te doen aan de regering, om de aanwerving van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt verder te verbeteren:

 1. De organisaties aanmoedigen om de dimensie ‘handicap’ te integreren in alle organisatorische aspecten en personeelsprocessen.
 2. Ervoor zorgen dat elke organisatie minstens jaarlijks bewustmakingsacties voert om tewerkstelling van mensen met een handicap te bevorderen.
 3. Doorgaan met de verbetering van de aanwervingskanalen. Aanpassingen voorstellen aan alle selectieproeven in functie van de handicap van de kandidaat.
 4. De initiatieven ondersteunen van de werkgroep 'handicap' van het federaal diversiteitsnetwerk door er de BCAPH bij te betrekken.
 5. Authentieke gegevensbronnen gebruiken om de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap op te volgen. De Commissie hecht veel belang aan de administratieve vereenvoudiging die verband houdt met de erkenning van een handicap
 6. De controle op de raadplegingen van de wervingsreserves door de inspecteurs van Financiën evalueren. De BCAPH wil graag dat de Inspectie van Financiën jaarlijks een verslag richt aan de ministers belast met Begroting en Ambtenarenzaken, evenals aan de BCAPH.

De Commissie wijst ook op de noodzaak van een sterk engagement van alle actoren, en vooral van de regering, om de voorwaarden in te voeren die de integratie van personen met een handicap bij het federaal openbaar ambt kunnen bevorderen.

Het evaluatieverslag 2016 van de BCAPH is in elektronische versie beschikbaar op Fedweb, het portaal van het federale personeel.

Contacten

Dienst communicatie FOD Beleid en Ondersteuning
Cathy Verbyst : cathy.verbyst@p-o.belgium.be, 0478 75 01 41

Secretariaat Commissie
carph.bcaph@p-o.belgium.be

Met betrekking tot de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het openbaar ambt (BCAPH)

Ingesteld door het koninklijk besluit van 5 maart 2007, heeft de BCAPH als opdracht bij de regering verslag uit te brengen over de toestand van de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt en de regering advies te geven over het beleid ter zake. Zij is tevens belast met de evaluatie van de inspanningen die door de federale organisaties worden geleverd om de doelstelling van 3% te bereiken die voorbehouden is aan de aanwerving van personen met een handicap.

Om haar opdracht tot een goed einde te brengen, is de Commissie paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid en vertegenwoordigers van de vakorganisaties. De diversiteit van de profielen en horizonten van haar leden maakt het voor de Commissie mogelijk een specifieke expertise te genieten op het vlak van tewerkstelling van personen met een handicap.

Over het Infocenter

De website https://infocenter.belgium.be biedt je op transparante wijze toegang tot de gegevens van een zestigtal federale instellingen. Hij wordt op regelmatige tijdstippen aangevuld door de correspondenten van de federale administraties met gegevens over hun personeel. Op basis van deze gegevens levert de toepassing statistische verslagen, die geraadpleegd kunnen worden door al wie de site bezoekt. De gegevens worden met elkaar in verband gebracht volgens verschillende criteria: statuut, niveau, geslacht, leeftijd, taalrol, graad/titel, functiefamilie, plaats van tewerkstelling, types afwezigheid, premies, …