20 jul 2011 12:55

Toegang tot het grondgebied

Machtiging tot verblijf voor medische redenen

Machtiging tot verblijf voor medische redenen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat art. 9 ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wijzigt.

Het ontwerp dat vie-eersteminister, belast met het Asiel- en Migratiebeleid Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Asiel- en Migratiebeleid Melchior Wathelet voorleggen, heeft als doel de misbruiken bij het verblijf om medische redenen tegen te gaan. Buitenlanders die ernstig ziek zijn en van wie de verwijdering onaanvaardbare humanitaire gevolgen zou hebben, mogen in België verblijven. Om de juiste toepassing van de maatregel te bevorderen, komen er volgende aanpassingen:

  • het medisch attest moet minder dan 3 maand geleden uitgeschreven zijn 
  • de gemachtigde door de minister mag een aanvraag onontvankelijk veklaren als de medische redenen geen reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van de buitenlander en als er geen risico op onmenselijke behandeling in het land van herkomst bestaat en nadat hij hierover het advies heeft gevraagd van de ambtenaar-geneesheer of van een arts aangesteld door de minister of zijn gemachtigde
  • de gemachtigde mag de aanvraag onontvankelijk verklaren als de buitenlander zich zonder geldig motief niet aanmeldt bij de controlearts