06 sep 2002 17:00

Toegang tot het Rijksregister

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de "Katholieke Universiteit Leuven" (KUL), toelating verleent om mededeling van sommige informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen te bekomen, en dit in het raam van een onderzoek met betrekking tot het Belgisch onderdeel van de "European Social Survey".

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de "Katholieke Universiteit Leuven" (KUL), toelating verleent om mededeling van sommige informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen te bekomen, en dit in het raam van een onderzoek met betrekking tot het Belgisch onderdeel van de "European Social Survey".

Het ontwerp van koninklijk besluit is zo opgesteld dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, waarop de informatiegegevens betrekking hebben, gewaarborgd is. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft een gunstig advies uitgebracht over dit ontwerp van koninklijk besluit. (*) dit advies werd uitgebracht op 27 juni 2002