08 dec 2006 16:00

Toegang van vreemdelingen tot het grondgebied

Versoepeling van de verblijfsvoorwaarden van onderzoekers uit landen buiten de EU

Versoepeling van de verblijfsvoorwaarden van onderzoekers uit landen buiten de EU

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed waardoor vreemdelingen die als onderzoeker een onderzoeksproject uitvoeren in het kader van een gastovereenkomst met een erkende onderzoeksinstelling sneller en gemakkelijker een verblijfsmachtiging kunnen bekomen. Het voorontwerp dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde, voert een nieuw hoofdstuk in de wet in die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen regelt. (wet van 15 december 1980) Het voorontwerp van wet vermeldt onder welke voorwaarden men een verblijfsmachtiging aan de onderzoeker zal toekennen, de duur van de machtiging en de voorwaarden waaronder de gezinsleden van de onderzoeker hem kunnen vervoegen. Uitvoeringsbesluiten zullen de voorwaarden voor de gastovereenkomst en de erkenning van de onderzoeksinstellingen nader bepalen. De maatregel zet een richtlijn van de EU om (2005/71/EG) die als doel heeft de toelating en de mobiliteit van onderzoekers uit derde landen eenvoudiger te maken, zodat de EU aantrekkelijker wordt voor onderzoekers uit de hele wereld en haar positie als centrum van internationaal wetenschappelijk onderzoek sterker maakt. De ministerraad keurde de bepalingen al in eerste lezing goed, maar op advies van de Raad van State zijn ze in een apart voorontwerp van wet opgenomen.