30 mrt 2018 19:29

Toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheidsinstanties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de overheidsinstanties. 

Het voorontwerp van wet zet de bepalingen van de Europese richtlijn 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de overheidsinstanties om in Belgisch recht. Het doel is de overheidsinstanties te verplichten de noodzakelijke maatregelen te nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, door ze waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust te maken.

Deze richtlijn bevat de regels die de lidstaten ertoe verplichten om ervoor te zorgen dat de websites en mobiele applicaties van de overheidsinstanties aan bepaalde toegankelijkheidseisen voldoen. Ze kadert in de Europese ambitie om te verzekeren dat personen met bepaalde beperkingen, meer bepaald personen met visuele of auditieve beperkingen, op een aanvaardbare wijze gebruik kunnen maken van websites en mobiele applicaties. De richtlijn definieert daarom specifieke toegankelijkheidsvereisten, met name principes en technieken die in acht moeten worden genomen bij het ontwerpen, bouwen, beheren en bijwerken van websites en mobiele applicaties om hen voor gebruikers toegankelijker te maken, in het bijzonder voor personen met een beperking. De overheidsinstanties waarop de richtlijn van toepassing is, moeten ervoor zorgen dat hun websites en mobiele applicaties deze principes naleven, behalve wanneer dit, onder specifiek omschreven en door de instanties te verantwoorden omstandigheden, een onevenredige last met zich zou meebrengen. 

Het voorontwerp van wet voorziet dat wanneer er nog geen geharmoniseerde normen of technische specificaties zijn bekendgemaakt, overheidsinstanties zich kunnen inspireren op de relevante elementen van Europese norm EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Ook hier creëert de naleving van deze norm een vermoeden van conformiteit met de toegankelijkheidseis. Het staat de overheidsinstanties echter vrij om elke andere norm of specificatie te volgen, voor zover de algemene verplichting van toegankelijkheid nageleefd wordt.

De lidstaten passen de bepalingen toe:

  • op websites van overheidsinstanties gepubliceerd vanaf 23 september 2018: met ingang van 23 september 2019
  • op websites van overheidsinstanties die vóór 23 september 2018 gepubliceerd werden: met ingang van 23 september 2020
  • op mobiele applicaties van overheidsinstanties: met ingang van 23 juni 2021

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

* richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016