22 nov 2019 16:21

Toekenning van de federale dotaties 2019 voor de lokale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zes ontwerpen van koninklijk besluit goed over alle financiële dotaties die door de federale overheid worden toegekend aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones om de werking van de lokale politie in 2019 te ondersteunen.

Federale basistoelage en toelage voor de uitrusting handhaving openbare orde 2019:
De federale basistoelage is de belangrijkste dotatie die door de federale staat aan de lokale politie wordt toegekend. Ze bestaat uit een basisbedrag, een correctiebedrag en een laatste bedrag dat specifiek bedoeld is voor de zones van Brussel-Hoofdstad. De ministerraad heeft bovendien de vereenvoudiging van de reglementaire procedure voor de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie goedgekeurd. Ze machtigt de minister van Binnenlandse Zaken om niet alleen de definitieve bedragen vast te stellen, maar ook om de reserve (opgebouwd door het uitbetalen van de voorschotten à 98% van de geraamde bedragen van de federale basisdotatie X-1) vrij te geven en, in voorkomend geval, de correctie uit te voeren, binnen de grenzen van het beschikbare krediet.

Federale bijkomende toelage:
Deze toelage wordt toegekend op basis van specifieke criteria om aan de politiezones toe te laten het hoofd te bieden aan de bijkomende kosten als gevolg van de politiehervorming.

Federale dotatie voor uitrusting voor de handhaving van de openbare orde ten gunste van de lokale politie voor 2019:
Deze dotatie wordt verdeeld volgens de regels vastgelegd in de ministeriële richtlijn over het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones omtrent versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. Elke politiezone die recht heeft op deze dotatie, ontvangt vooreerst het deel van de dotatie die haar historisch al werd toegekend. Daarbovenop wordt het resterende deel van het totaalbedrag van de dotatie, namelijk de som van de dotaties van de politiezones die de dotatie niet meer kunnen genieten, verdeeld tussen de rechthebbende politiezones, dit pro rata hun historisch aandeel.

Federale toelage Salduz:
Deze dotatie aan de politiezones maakt het mogelijk om tussen te komen in de kosten die tijdens het jaar 2018 door uitvoering van de Salduzwet werden veroorzaakt. Het aan de lokale politie toegekende bedrag wordt verhoudingsgewijs verdeeld onder de politiezones naar gelang van het reële aantal Salduztussenkomsten van categorie III en IV.

Sociale toelage:
Deze dotatie is de steun die de federale staat toekent aan de politiezones om een deel van de werkgeversbijdragen te betalen. Het gaat hier om de verlenging van de toekenningsmodaliteiten die tot hiertoe werden toegepast.

Correctie van de indexatie van de federale basistoelage voor het jaar 2018:
De geraamde bedragen van de federale basistoelage 2018 werden vastgesteld op basis van de prognose van de evolutie van de gezondheidsindex, die vervolgens moest worden vergeleken met diens reële evolutie. Voor 2018 bleken de factoren om de geraamde bedragen vast te stellen lager te zijn dan de werkelijke evolutie van de gezondheidsindex. Om deze indexering te corrigeren, is dus een bijkomend bedrag verschuldigd aan de politiezones.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.