14 jul 2023 17:39

Toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan ambtenaren van DVZ

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor een voorontwerp van wet goed dat de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toekent aan ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het voorontwerp verankert de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan ambtenaren van de DVZ in de vreemdelingenwet.

De toekenning gebeurt uitsluitend met het oog op de vaststelling van de identiteit en nationaliteit van personen in illegaal verblijf die niet in staat zijn hun identiteit te bewijzen, daartoe geen medewerking verlenen, valse documenten gebruiken of een valse naam gebruiken, in het kader van de opsporing van strafbare feiten.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en het College van Procureurs-generaal.