18 nov 2013 15:11

Toekenning van een dotatie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de politiezone's voor veiligheid en preventie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2013 de middelen van het Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid bij de organisatie van de Europese toppen in Brussel toekent. Een tweede ontwerp kent een toelage aan de politiezones uit het fonds toe, om uitgaven voor de veiligheid en preventie te dekken in het kader van internationale toppen en de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel.

Er wordt een financiële dotatie van 32.551.073 euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend om:

  • de uitgaven te dekken, voor de preventie van de criminaliteit in het kader van de Europese toppen en andere initiatieven in het kader van de internationale functie van de stad Brussel en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
  • de uitgaven voor de beveiliging van de MIVB en van de preventie- en buurtplannen te dekken

Voor 2013 wordt een dotatie van 22.248.927 euro aan de politiezones toegekend om: 

  • de uren te dekken, gepresteerd in het kader van de Europese toppen door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiekorpsen, om de veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren
  • het Astrid-systeem te ondersteunen
  • de toetreding tot het basiskader van de politieagenten te bevorderen
  • de rekrutering aan te moedigen en het personeel in dienst te houden
  • de uren te dekken, gepresteerd in het kader van de toppen
  • de investeringen in infrastructuur en veiligheidsmaterieel te dekken
  • het leren van talen door hun personeel aan te moedigen
  • de ontwikkeling van een vrije toegang tot de camerabeelden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te bevorderen