23 jul 2021 19:51

Toekenning van een toegang tot de data van de permanente steekproef aan het IWEPS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de toekenning van een toegang tot de data van de permanente steekproef (EPS) aan het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). 

Het ontwerp heeft tot doel een toegang aan het IWEPS toe te kennen tot de EPS van gezondheidszorg van de Intermutualistische Agentschap.

De EPS is geëvolueerd tot een cruciaal beleidsinstrument voor overheidsinstellingen, die betrokken zijn bij het beheer en de studie van de gezondheidszorg in België. Het is een at random getrokken staal van de sociaal verzekerden die aangesloten zijn of ingeschreven zijn bij één van de verzekeringsinstellingen in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

Alle instellingen die toegang hebben tot de steekproefbestanden, moeten een veiligheidsconsulent en een beoefenaar in de gezondheidszorg die belast is met de controle op - en verantwoordelijk is voor – de verwerking van de persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, aanstellen. De instellingen zijn verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de gegevens en het respecteren van het vertrouwelijke karakter van de gegevens. De instellingen worden ook geacht in dit verband alle nodige beschermings –en veiligheidsmaatregelen te nemen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 278, vijfde lid van de programmawet (I) van 24 december 2002, betreffende de vraag van het “Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique" (IWEPS) om toegang te verkrijgen tot de data van de Permanente steekproef