24 jul 2020 15:24

Toekenning van een toelage aan de hulpverleningszones in het kader van het beheer van het Seveso-risico

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van de kredieten voor de hulpverleningszones op het Seveso-fonds via een toelage.

Via de omzendbrief van 22 december 2017 wordt op het Seveso-fonds een jaarlijks krediet van minimum 1.500.000 euro voorzien voor de hulpverleningszones. Deze kredieten zijn bestemd voor de hulpverleningszones met minstens één Seveso-hogedrempelinrichting op hun grondgebied. Dit jaarlijks krediet zorgt ervoor dat de hulpverleningszones steeds over de nodige kredieten beschikken om het beheer van het Seveso-risico op het grondgebied van die zones te verzekeren.

Het ontwerp wijzigt niets aan de in de omzendbrief gehanteerde verdeelsleutel, noch aan de aard van de mogelijke bestedingen. Het ontwerp laat de hulpverleningszones enkel toe om in het begrotingsjaar 2020 sneller over de hun toegewezen kredieten van 1.616.058,62 euro te kunnen beschikken. Zo kunnen gevalideerde projecten of investeringen gerealiseerd worden.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de toekenning van een eenmalige toelage aan de hulpverleningszones en de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp voor het aankopen van bijzonder materiaal of het realiseren van bijzondere projecten, in het kader van het beheer van het Seveso-risico