11 jan 2019 12:28

Toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenningsvoorwaarden invoert van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen.  

Het ontwerp zorgt voor de uitvoering van de wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, zoals gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 22 november 2018. Het ontwerp legt de toekenningsregels vast van de uitkering wegens pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen (duur van het verlof, formaliteiten om het te bekomen, bedrag van de uitkering).

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.