22 nov 2019 16:21

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister: Federale Interne Audit - opdracht voor een audit 'IT Security bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Belspo en Regie der gebouwen'
 • Ontwikkelingssamenwerking:
  • toekenning van een subsidie aan het Instituut voor ontwikkelingsbeleid en -beheer van de Universiteit Antwerpen
  • drie dossiers (bijdrage WHO, 'Junior Professional Officers' JPO -programma 2019 en toekenning van de financiële middelen 'strijd tegen klimaatverandering' bij BIO)
 • Buitenlandse Zaken:
  • vier dossiers (subsidie aan de André Delvaux Academy - Magritte du Cinéma, bijdrage aan het Energiehandvest, verhuiskosten 2019 en Compensatie LHAC)
  • zes dossiers voor de FOD Buitenlandse Zaken
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • federale politie - aanhechting contract POL 2017- 019 van politiezone Westkust voor leveringen van collectieve vuurwapens kaliber .300
  • overheidsopdracht voor het onderhoud van de kledij van de operationele eenheid van Crisnée van de Civiele Bescherming voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken
 • Volksgezondheid:
  • zes dossiers voor de FOD Volksgezondheid
  • betaling van een verplichte jaarlijkse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie als onderdeel van de Country Cooperation Strategy
 • KMO's: kwalitatieve audit van de ondernemingsloketten
 • Landbouw: vraag tot goedkeuring ramingsstaat van het dierenfonds (FOD Volksgezondheid)
 • Digitale Agenda: algemene directie Digitale Transformatie van de FOD BOSA :
  • bijkomende ontwikkelingen voor petities in het kader van het platform 'MijnOpinie'
  • opdracht voor het verifiëren of de eBox diensten voldoen aan de vereisten van twee Europese normen
  • twee dossiers (begeleiding programmamanagement van het eBOX-project - deel 2, en controle van de referentiedossiers van de HIP’s)
 • Ambtenarenzaken: DG Interne Ondersteunende Dienst van de FOD BOSA - opdracht 2019 omtrent BSM Smals voor technische upgrade van de Middleware - Orfeo-applicatie
 • Werk: twee overheidsopdrachten voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (aankoop en onderhoud van een systeem met transmissie elektronenmicroscoop en huur van 87 multifunctionele zwart-/kleurenkopiemachines)
 • Economie:
  • drie opdrachten (eGriffie-applicatie, aankoop van 1500 beeldschermen van 24” en aankoop van 1400 universele dockingstations)
  • twee opdrachten (serviceNow-licenties - ServiceNow Cloud-oplossing en gebruik van Proximus-kanalen voor telefonie via SIP Trunk SMALS)
 • Armoedebestrijding:
  • toekenning van een subsidie in het kader van het project MIRIAM 3.0.
  • dotatie aan het Steunpunt tot bestrijding van armoede - Federaal Migratiecentrum (Myria) - Derde schijf
  • armoedebestrijding - projectoproep 'Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden' - vraag tot ondersteuning van twintig lokale overlegplatformen gezinsarmoede in 2019 - vierde schijf
 • Justitie: negen dossiers voor de FOD Justitie