05 feb 2016 16:14

Toepassing van de tax shift in de non-profitsector - sociale Maribel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit* goed met betrekking tot maatregelen voor de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, ter uitvoering van de tax shift. 

Op 11 oktober 2015 besliste de ministerraad in het kader van de tax shift om het budget van de non-profitsector op te trekken met 476,8 miljoen euro. Hierbij werd de volgende verdeelsleutel gebruikt: 

  • 50% voor de lage lonen
  • 45% voor de sociale Maribel
  • 5% voor de ziekenhuizen

De bijkomende enveloppe sociale Maribel wordt aangewend om de volledige loonkost voor de bijkomende jobs te dekken en om de bestaande bedreigde Maribelbanen te vrijwaren.  

Het ontwerp van koninklijk besluit wil onder meer het aantal werknemers actualiseren voor de diensten van de gemeenschappen, die bevoegd zijn voor jeugdbescherming, kinderopvang of sport en cultuur en voor wie het ontwerpbesluit van toepassing is.  Het ontwerp bepaalt vervolgens dat de vermindering van de werkgeversbijdragen per trimester wordt verhoogd en dat de dotaties worden verhoogd. Het Maribel-refertejaar wordt eveneens aangepast. 

Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en aan de Raad van State. 

* tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002