15 apr 2016 17:20

Toestaan van leningen aan de afwikkelingsraad

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de minister van Financiën machtigt om leningen toe te staan aan de afwikkelingsraad.

Het voorontwerp van wet heeft tot doel de minister van Financiën te machtigen om een kredietlijn van maximum 1.870.000.000 euro toe te staan aan de afwikkelingsraad in zijn hoedanigheid van houder en beheerder van het afwikkelingsfonds.

In december 2015 keurden de ministers van Financiën van de lidstaten die deelnemen aan de bankenunie de invoering van een overbruggingsfinancieringsregeling goed, ten voordele van het afwikkelingsfonds, voor een maximumbedrag van 55 miljard euro. Deze regeling kan worden ingeroepen van zodra de beschikbare middelen van het afwikkelingsfonds niet volstaan om een afwikkelingsmaatregel te financieren tijdens de overgangsfase van de financiering van het fonds (1 januari 2016 tot en met 31 december 2023).

Deze overgangsfinanciering bestaat uit een geheel van bevestigde en niet-bevestigde bilaterale kredietlijnen die worden toegekend door elke lidstaat die deelneemt aan de afwikkelingsregeling. Voor België bestaat deze verbintenis dus uit een bevestigde bilaterale kredietlijn van maximum 1.870.000.000 euro.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.