22 mrt 2019 16:55

Toewijzing van gespecialiseerde onderzoeksopdrachten aan de Algemene Directie Gerechtelijke Politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gespecialiseerde onderzoeksopdrachten bepaalt van de Algemene Directie Gerechtelijke Politie (DGJ), overeenkomstig de wet op de geïntegreerde politie.

De wet op de geïntegreerde politie voorziet met name dat de operationele rol van de centrale diensten van DGJ moet geheroriënteerd en gespecialiseerd worden. De toewijzing van onderzoeksopdrachten aan de centrale diensten van DGJ dient rekening te houden met de algemene principes van de politiefunctie in ons land. Dit houdt voor de centrale diensten DGJ in dat: 

  • de toegewezen onderzoeksopdrachten een gespecialiseerd karakter inhouden
  • deze onderzoeksopdrachten, in functie van de operationele behoeften, eveneens kunnen uitgevoerd worden door de gedeconcentreerde directies van DGJ
  • andere activiteiten dan gespecialiseerde onderzoeksopdrachten hun kunnen worden toegewezen, zoals de steun, onderzoek en ontwikkeling en de coördinatie

Op basis van criteria van efficiëntie, partnership en risico op beïnvloeding worden volgende materies toegewezen aan de centrale diensten van DGJ:

  • bepaalde ernstige of complexe vormen van financiële en economische criminaliteit
  • ernstige vormen van informaticacriminaliteit, onder meer deze die een snelle reactie vereisen in geval van een incident ten aanzien van infrastructuren zoals bepaald in de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren;- bepaalde ernstige vormen van corruptie
  • opsporingsopdrachten naar bepaalde categorieën van voortvluchtige personen in het raam van een onderzoek of de strafuitvoering
  • gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten in het militaire milieu

Deze opdrachten worden momenteel toevertrouwd aan, respectievelijk, de centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie (CDGEFID), de centrale dienst voor de bestrijding van de informaticacriminaliteit (FCCU), de centrale dienst voor de bestrijding van de corruptie(CDBC), de centrale dienst 'Fugitive Active Search Team (FAST)' en de dienst van de gerechtelijke politie in militair milieu (DJMM)

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 102, tweede lid, 4° van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus