17 jul 2015 11:32

Tweede federaal milieurapport

Op verzoek van mevrouw Marghem, minister van Leefmilieu, werd het tweede federaal milieurapport aan het Parlement bezorgd. Dit verslag is ook beschikbaar op de website van  het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid www.milieu.belgie.be. Marie-Christine Marghem zal dit rapport na het reces aan het Parlement voorstellen. Dit tweede federaal rapport geeft een stand van zaken over de werkzaamheden die op het vlak van het leefmilieu tijdens de vorige legislatuur zijn gerealiseerd.

De federale milieurapporten zijn documenten die door de federale administraties opgesteld worden en gecoördineerd worden door het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid. De inhoud en de verspreiding ervan worden georganiseerd volgens de bepalingen van de wet van 5 augustus 2006 over de toegang van het publiek tot milieu-informatie. Het nieuwe rapport bevat twee onderdelen: een deel over de toestand van het mariene milieu en een deel over de andere belangrijke aspecten van het milieubeleid.
 

De toestand van het mariene milieu in België

Dit eerste onderdeel heeft betrekking op het hele Noordzeegebied. Er worden een hele reeks positieve punten naar voren gebracht: de visgemeenschappen die de zeebodem bevolken, zijn aan het herstellen, de hoeveelheden kwik en lood afkomstig van de grote rivieren dalen en 5,4 % van het hele Noordzeegebied is nu een beschermd marien gebied. Andere problemen blijven evenwel bestaan, zoals de kusteutrofiëring (vermesting), de vervuiling van de zee door gevaarlijke producten, de hoeveelheid afval, de te trage evolutie naar een duurzame visvangst, de moeilijke voortplanting van bepaalde zeevogels, de aantasting van de zeebodem door de bodemtrawlvisserij en de impact van de klimaatverandering.
 

De andere belangrijke aspecten van het federale beleid

In het tweede onderdeel worden drie andere aspecten van het milieubeleid in detail beschreven: de strijd tegen de klimaatverandering, de bescherming van de biodiversiteit en duurzame productie- en consumptiepatronen. In vergelijking met het vorige rapport, werden heel wat acties in die verschillende domeinen voortgezet of opgestart. Hoewel er lokaal vooruitgang werd geboekt, bemoeilijken talrijke hindernissen de implementatie van een efficiënt milieubeleid. Deze hindernissen hangen samen met de economische en politieke crises en met een zekere onverschilligheid voor de milieukwestie.

De conclusies wijzen op een overgangsperiode die versneld plaatsvindt in de Belgische maatschappij. De nood bestaat om een sterke en coherente governance tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus te ontwikkelen en de dialoog met de georganiseerde civiele samenleving, de sociale gesprekpartners en meer in het algemeen alle burgers uit te breiden. Dit moet worden gezien in een bredere context van duurzame ontwikkeling zodat het beleid rekening kan houden met de demografische en economische ontwikkelingen, de evolutie op de arbeidsmarkt, de technologische en culturele aanpassingen, de globalisering en de uitdagingen op het vlak van het leefmilieu.

Contactpersonen:
FR : Stéphanie Baclin  Tel: 02 524 95 81/Gsm: 0474 87 24 39/E-Mail: stephanie.baclin@environnement.belgique.be
NL : Stefanie Hugelier Tel: 02 524 96 88/Gsm: 0478 78 36 75/E-Mail: stefanie.hugelier@milieu.belgie.be