16 jul 2021 17:54

Tweede verdeling van extra kredieten voor een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi akkoord met de tweede verdeling van extra kredieten voor een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid voor 2021.

Het regeerakkoord voorziet in een extra begrotingsinjectie in het asiel- en migratiebeleid. De extra middelen voor 2021 bedragen 50 miljoen euro. 

Op 23 april 2021 keurde de ministerraad de herverdeling van de kredieten uit de interdepartementale provisie voor een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid voor 2021 goed. Het huidige dossier betreft een tweede verdeling van de voorziene middelen voor het jaar 2021.

Met de herverdeling worden bijkomende middelen verdeeld aan het Federaal Migratiecentrum Myria. 

De staatssecretaris voor Begroting wordt gemachtigd om hiervoor een herverdelingsbesluit op te stellen.