03 mei 2024 17:51

Uitbreiding van de bevoegdheden van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt en van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ertoe strekt de bevoegdheid van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) uit te breiden in het kader van de aanvraag tot erkenning van de lokale geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten en van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties.

Momenteel coördineert de Veiligheid van de Staat deze opdracht uit. Aangezien het OCAD binnen zijn bevoegdheden nu al een coördinerende rol heeft wat betreft de veiligheid, is het logisch dat het OCAD die coördinerende rol uitbreidt naar de veiligheidsevaluaties rond de erkenning van geloofsgemeenschappen. Hiervoor moet het OCAD de mogelijkheid krijgen om, naast de terroristische en extremistische dreigingen, ook de dreigingen te evalueren die betrekking hebben op spionage, schadelijke sektarische organisaties, criminele organisaties en inmenging.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van de dreigingen geëvalueerd door het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse in het kader van de aanvraag tot erkenning van de plaatselijke gemeenschappen van de erkende erediensten en van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties, in uitvoering van artikel 3, tweede lid, van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging