30 okt 2015 14:35

Uitbreiding van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de eerste zes werknemers. Het ontwerp kadert in de begrotingsopmaak voor 2016.

De vermindering van de werkgeversbijdragen wordt voortaan toegekend aan de werkgever voor de eerste zes werknemers die hij in dienst neemt. Voor elk van die werknemers wordt een bepaald bedrag aan vermindering toegekend voor een bepaald aantal kwartalen. 

De bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit hebben tot doel om vanaf 1 januari 2016 de werkgeversbijdragen tot nul te herleiden voor de eerste werknemer en de bedragen van de bestaande bijdrageverminderingen te verhogen voor de tweede tot de zesde werknemer.

Voor een eerste werknemer die aangeworven wordt tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 worden de werkgeversbijdragen zelfs tot nul gereduceerd voor de volledige periode van tewerkstelling bij die werkgever. De werknemers die in dienst zijn getreden in 2015, kunnen genieten van de nieuwe bedragen van de vermindering voor de resterende kwartalen waarop ze recht hebben.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State en kan daarna ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 met het oog op de uitbreiding van de doelgroepvermindering voor eerste
aanwervingen