07 sep 2018 17:45

Uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de opdrachten uitbreidt en de rol versterkt van de fiscale bemiddelingsdienst.

De wet van 29 maart 2018 heeft binnen de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën een cel 'administratieve sancties' (CAS) opgericht met als opdracht de behandeling van de verzoekschriften om kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes inzake inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de diverse rechten en taksen.

Artikel 8 van de wet van 29 maart 2018 heeft delegatie verleend aan de Koning om bij koninklijk besluit de toepassingsmodaliteiten te bepalen met betrekking tot de overdracht van de bevoegdheid inzake de kwijtschelding van belastingverhogingen en administratieve fiscale boetes voor drie groepen van belastingen:

  • de inkomstenbelastingen
  • de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
  • de diverse rechten en taksen

Artikel 15 van zijn kant bepaalt dat de CAS uiterlijk op 1 januari 2019 operationeel zal zijn, maar dat de Koning een vroegere datum kan bepalen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot uitvoering van de Hoofdstukken 2 en 7 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst