21 feb 2013 16:05

Uitbreiding van de vereenvoudigde aangifte van personenbelasting

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Steven Vanackere een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vereenvoudigde aangifte in de personenbelasting uitbreidt.

Belastingplichtigen die geen ander belastbaar inkomen of elementen moeten aangeven dan giften en inkomsten uit lijfrentes of tijdelijke rentes, zullen voortaan een vereenvoudigde aangifte ontvangen*. Daarnaast zal de echtgenoot van de belastingplichtige die tijdens het belastingjaar overleden is, een gewoon aangifteformulier ontvangen.

Ten slotte, kunnen belastingplichtigen die geen vereenvoudigde aangifte wensen te ontvangen, dat melden via Tax-on-web of Myminfin, op voorwaarde dat ze hun volgende belastingaangifte eveneens via deze weg doen.

* die na 1 januari 1962 onder bezwarende titel zijn aangelegd ten laste van een onderneming of rechtspersoon die in België of in het buitenland zijn gevestigd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 178 en 178/1 van het KB/WIB '92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte