21 apr 2017 16:33

Uitsluiting van bepaalde categorieën van belastingplichtigen van de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde categorieën van belastingplichtigen uitsluit van de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting.

Het ontwerp sluit volgende personen uit van de categorie van belastingplichtigen die kunnen genieten van de vereenvoudigde aangifte:  

  • zij die zelf of hun echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende evenals de kinderen waarover ze het ouderlijk gezag uitoefenen, hetzij een oprichter zijn van een juridische constructie, hetzij een derde begunstigde zijn van een dergelijke constructie 
  • zij die, buiten hun beroepsbezigheid, nieuwe leningen aan een onderneming hebben toegekend via een crowdfundingplatform om die onderneming in staat te stellen nieuwe economische initiatieven te financieren

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het uitsluiten van bepaalde categorieën van belastingplichtigen van de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting