30 jun 2016 16:52

Uitvoering Europese verordening over afwikkelingsvergoedingen voor betalingstransacties gebaseerd op kaarten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat bepaalde wijzigingen aanbrengt aan een aantal boeken van het Wetboek van economisch recht.

Het voorontwerp van wet voert de Europese verordening nr. 2015/751 uit over afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties en brengt daarom enkele wijzigingen aan in een aantal boeken van het Wetboek van economisch recht (WER). 

Het voorontwerp voert uitvoerende maatregelen in intern recht in. Deze maatregelen hebben betrekking op de aanwijzing van autoriteiten, belast met het toezicht op de toepassing van de verordening enerzijds, en anderzijds op de invoering van een buitengerechtelijke klachten- en verhaalprocedure en de aanwijzing van het orgaan dat in het kader van de verordening bevoegd is. 

De aangewezen toezichthoudende autoriteiten zijn de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de Nationale Bank van België. De Algemene Directie Economische Inspectie (FOD Economie) houdt toezicht op de naleving van de Europese verordening. Voor de buitengerechtelijke klachten- en verhaalprocedure wordt de aanwijzing van de bevoegde autoriteit toevertrouwd aan de Ombudsdienst voor financiële diensten/Service de médiation des serves financier (Ombudsfin).

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van wet houdende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties en houdende wijzigingen aan boek I "Algemene definities", boek VII "Betalings- en kredietdiensten" en boek XV "Rechtshandhaving" van het Wetboek van economisch recht en aan de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België