01 sep 2017 16:59

Uitvoering van het interprofessioneel akkoord betreffende de inhaalpremie in de sector van de uitkeringen voor werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het interprofessioneel akkoord uitvoert betreffende de inhaalpremie in de sector van de uitkeringen voor werknemers

Het interprofessioneel akkoord 2017-2018 bepaalt dat de inhaalpremie voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn sedert ten minste twee jaar op 31 december van het vorig jaar wordt geherwaardeerd (55 euro per jaar voor de gerechtigden met gezinslast, en 26 euro per jaar voor de personen zonder gezinslast).

Aangezien de inhaalpremie in principe wordt uitbetaald samen met de invaliditeitsuitkeringen van de maand mei, voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in bijzondere uitvoeringsmodaliteiten voor 2017 om de verzekeringsinstellingen de mogelijkheid te geven deze premies correct uit te betalen.

De gerechtigden die, op 31 december 2016 beschouwd werden als gerechtigden met gezinslast, zullen, na de geherwaardeerde inhaalpremie voor gerechtigden zonder gezinslast in mei 2017 te hebben ontvangen, een enige bijkomende inhaalpremie in oktober 2017 ontvangen; ze zullen aldus de in 2017 voorziene verhoging voor de gerechtigden met gezinslast hebben ontvangen. In mei 2018 zal het correct bedrag meteen uitbetaald worden op basis van de gezinssituatie van de verzekerde op 31 december 2017.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt daartoe artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.