14 feb 2014 17:24

Uitwisseling van financiële inlichtingen tussen België en de Verenigde Staten

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Financiën Koen Geens een voorontwerp van wet goed met als doel een automatische uitwisseling van financiële inlichtingen tussen België en de Verenigde Staten te garanderen.

Het voorontwerp van wet moet de Belgische fiscale administratie toestaan van de Belgische banken de inlichtingen te verkrijgen die ze aan de Amerikaanse belastingadministratie moet bezorgen in het kader van het akkoord dat heel binnenkort door de twee landen wordt ondertekend en dat tot doel heeft uitvoering te geven aan een automatische uitwisseling van financiële inlichtingen.

Het akkoord komt tegemoet aan de recente ontwikkelingen op internationaal vlak inzake de automatische uitwisseling van financiële informatie. De FATCA-wetgeving in de Verenigde Staten zijn daar de aanzet toe geweest.

België en de Verenigde Staten zullen door het akkoord op een basis van wederkerigheid financiële inlichtingen uitwisselen die naar verwachting relevant zijn voor de heffing, de inning en de invordering van de belastingen waarop het FATCA-akkoord van toepassing is.

voorontwerp van wet houdende invoeging van een artikel 338ter in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met als doel een automatische uitwisseling van financiële inlichtingen tussen België en een andere Staat te garanderen, en tot wijziging van artikel 358 van hetzelfde Wetboek met als doel gebruik te kunnen maken van de ontvangen inlichtingen